REGULAMIN PRZYZNAWANIA
AKREDYTACJI PRASOWYCH

§1
AKREDYTACJE

 1. W sezonie 2019 będą przyznawane akredytacje jednorazowe – umożliwiają wstęp i swobodne poruszanie się po terenie zawodów Drift Open, wyłącznie w strefach zamkniętych dla publiczności i dostępnymi jedynie dla akredytowanych przedstawicieli mediów.
 2. Akredytacja obowiązuje jedynie podczas zawodów, na które została wydana.

§2
ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA AKREDYTACJI

 1. Rodzaj akredytacji:
  • Akredytacje jednorazowe – bezpłatne – pobierana jest jedynie kaucja w wysokości 50 zł stanowiąca zabezpieczenie kosztu kamizelki odblaskowej przyznawanej akredytowanemu na czas trwania zawodów. Kaucja jest zwracana w całości, po zakończeniu zawodów i zdaniu pobranej kamizelki odblaskowej w biurze zawodów;
 2. O akredytacje jednorazowe ubiegać się mogą:
  • Wyłącznie osoby, które mają ukończone 18 lat,
  •  Redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
 3. Akredytacje jednorazowe:
  • Przyznawane są  na podstawie wniosków akredytacyjnych, złożonych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.driftopen.com.
  • Wniosek o akredytację jednorazową musi zostać złożony przynajmniej na miesiąc przed zawodami, których akredytacja dotyczy.
  • Lista osób akredytowanych, którym przyznano akredytacje zostanie opublikowana na stronie internetowej www.driftopen.com. Dodatkowo decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty email podany we wniosku aplikacyjnym.
 4. Na każdym wniosku powinny znajdować się:
  • Imię i Nazwisko
  • Seria oraz numer dowodu osobistego
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres zameldowania / zamieszkania
  • Adres e-mail
  • Nazwa reprezentowanych mediów
  • Rola (FOTO/VIDEO/PRESS)
  • Adres strony internetowej reprezentowanych mediów

W przypadku braku informacji o których mowa powyżej, wniosek nie zostanie przyjęty.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 poz.922). Dane osobowe otrzymane poprzez formularz nie zostaną odsprzedane osobom ani firmom trzecim. Mogą zostać wykorzystane w celach późniejszego informowania o organizowanych imprezach.

5. Inne postanowienia:

 •  Wszelkie serwisy internetowe, z wyjątkiem przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się wyłącznie o trzy akredytacje.
 •  Liczba akredytacji jednorazowych jest ograniczona do 20 na każde zawody sezonu.
 •  Organizator Drift Open ma prawo do zmiany liczby przyznawanych akredytacji.
 • Akredytacje przyznawane są po starannej selekcji wniosków, przez osobę wskazaną do współpracy z mediami.
 • Akredytacje jednorazowe będą wydawane w biurze zawodów, po obowiązkowym briefiengu dla mediów, przed rozpoczęciem treningu zawodników startujących w zawodach.

§3
ZADANIA I OBOWIĄZKI OSOBY AKREDYTOWANEJ

 1.  Osoba akredytowana może poruszać się wyłącznie po strefach wyznaczonych dla mediów, o których zostanie poinformowana przy odbieraniu akredytacji. Podczas rund górskich i ulicznych dla wyznaczone zostaną strefy, w których media będą mogły przebywać. Nie zastosowanie się do szczegółowych wytycznych Organizatorów skutkować będzie odebraniem akredytacji i usunięciem z terenu imprezy.
 2.  Zabrania się udostępniania kamizelki odblaskowej innym osobom, które nie posiadają akredytacji dla mediów.
 3.  Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przebywania wyłącznie w przydzielonych jej strefach przeznaczonych do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji i musi posiadać założoną na siebie kamizelkę odblaskową, która nie jest zakryta przez plecak lub odzież wierzchnią.
 4.  Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną, straż graniczną itd. oraz zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich uwag Organizatora oraz innych powyżej wymienionych służb.
 5.  Osoba posługująca się akredytacją prasową przyjmuje do wiadomości, że posługiwanie się nią w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem, skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.
 6. Czas na zamieszczenie materiałów z zawodów serii Drift Open jest ograniczony odpowiednio dla:
  • FOTO – 2 tygodnie od zakończenia zawodów
  • VIDEO – 4 tygodnie od zakończenia zawodów
 7. Osoba akredytowana w wyznaczonych terminach zobowiązuje się przesłać materiał na adres media@driftopen.com, zgadza się na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych na materiałach graficznych promujących serię Drift Open oraz na ich publikację z oznaczeniem autora na stronie internetowej www.driftopen.com, stronach internetowych oficjalnych partnerów Drift Open, a także mediów społecznościowych związanych z ligą Drift Open.

§4
REGULAMIN ODMOWY PRZYZNANIA AKREDYTACJI, JEJ COFNIĘCIA ORAZ KARY PORZĄDKOWE

 1. Organizator Drift Open zastrzegają sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu organizator ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy.
 3. Nie przestrzeganie zasad określonych w §3, w szczególności pkt. będzie skutkowało nałożeniem kary finansowej w wysokości ustalonej indywidualnie przez Organizatora – nie mniejszej niż 100 zł i nie większej niż 1000 zł.

§5
GŁÓWNE ZASADY OBSŁUGI PRASOWEJ

 1. Akredytacje jednorazowe  będą wydawane w Biurze Zawodów po obowiązkowym briefingu dla mediów przed rozpoczęciem treningu zawodników startujących w zawodach po okazaniu dowodu tożsamości.  Brak dowodu skutkować będzie nie przyznaniem akredytacji.
 2.  Wydający kamizelki pobiera kaucję w wysokości 50 złotych, spisuje dane reportera, stąd wymóg posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach spornych lub budzących wątpliwości, dotyczących powyższego regulaminu, wiążącą i ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje Organizator.
 2. Organizator ma prawo do odebrania przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.
 3. Pytania oraz ewentualne nieścisłości należy wyjaśniać mailowo pod adresem: media@driftopen.com

REGULAMINY DRIFT OPEn

Regulamin ogólny zawodów Drift Open oraz regulaminy dla klasyfikacji Drift Open Street i Drift Open Heroes.
Poznaj wymogi techniczne dotyczące budowy  samochodu i wyposażenia stanowiska serwisowego i przebiegu zawodów poszczególnych klas Drift Open.