Regulamin zawodów Drift Open 2019 Klasa heroes

§1

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin Drift Open Heroes (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach driftingowych serii Drift Open w klasie Heroes.
 2. Zawody Drift Open są własnością firmy Nitro Łukasz Baranowski zwanej dalej Nitro.
 3. Zawody Drift Open organizowane przez Nitro powinny być zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 4. Nitro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie nie później, niż na 7 dni przed terminem najbliższej rundy zawodów.
 5. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach, zawodnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Nitro na drodze sądowej.
 6. Nitro ma prawo nadać serii zawodów, bądź każdej z rund z osobna dodatkową nazwę wynikającą np. z umów sponsorskich.

§2
ORGANIZACJA ZAWODÓW

 1. Organizatorem Drift Open jest firma Nitro.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator ma prawo zlecić organizację poszczególnych rund innym podmiotom.
 4. Kierownictwo zawodów stanowią osoby wskazane przez Nitro, czyli:
  • dyrektor zawodów,
  • kierownik techniczny,
  • kierownik zabezpieczenia toru,
  • zespół Sędziów powołany przez International Drift Federation,
  • sędziowie flagowi (jeśli zostaną powołani przez Zespół sędziów),
  • startowy,
  • inne osoby wskazane przez Nitro.
 5. Oficjalne dokumenty zawodów:
  • zezwolenie na organizację zawodów (jeżeli jest wymagane) i ubezpieczenie OC organizatora,
  • Regulamin Zawodów i Komunikaty (dostępne w biurze zawodów),
  • lista zgłoszeń zawodników,
  • wyniki przejazdów kwalifikacyjnych,
  • wyniki przejazdów finałowych.

§3
LICENCJE

Nie obowiązuje

§4
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

 1. Do udziału w zawodach Drift Open w klasie Heroes będą zakwalifikowani automatycznie kierowcy, którzy:
  1. w latach 2010-2012 zajęli miejsca od 1-3 w klasyfikacji generalnej sezonu,
  2. w latach 2013-2017 zajęli miejsca od 1-5 w klasyfikacji generalnej sezonu,
  3. dokonali pełnej rejestracji na zawody Drift Open zgodnie z regulaminem zawodów Drift Open.

§5
WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA

 1. WYPOSAŻENIE SAMOCHODU
  1. ZASADY OGÓLNE
   1. Dozwolony jest wyłącznie napęd tylny (RWD).
   2. Samochody z nadwoziem otwartym muszą w czasie zawodów mieć zamknięty dach.
   3. Pojazdy startujące podczas treningów i zawodów muszą posiadać wszystkie elementy karoseryjne.
   4. Zespół Sędziów może zadecydować o dopuszczeniu do treningu i zawodów pojazd bez maski w dni upalne.
  2. MODYFIKACJE
   1. Poziom głośności układu wydechowego nie może przekraczać 96dB przy 3/4 maksymalnych obrotów silnika.
   2. Rozmiar opon nie musi odpowiadać rozmiarowi opon fabrycznych. Zezwala się na stosowanie opon bieżnikowanych posiadających dopuszczenie do ruchu w Unii Europejskiej. Dopuszcza się opony o współczynniku zużycia opony (treadwear – TW) nie mniej niż 200.
   3. Zabrania się stosowania opon typu slick. Ograniczenie dotyczy tylko tylnej osi i obowiązuje podczas kwalifikacji i jazdy w parach.
   4. Maksymalna dopuszczalna wielkość opon podczas sesji kwalifikacyjnej i zawodów dla pojazdów – R 18 265×40.
   5. W przypadku złamania zasad regulaminu dotyczących dopuszczonego ogumienia, organizator ma prawo do nałożenia na zawodnika kary porządkowej w wysokości do 1000 zł oraz dyskwalifikacji.
   6. Światła stopu oraz awaryjne muszą być sprawne. Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze stosowania świateł przednich, musi w ich miejsce zamontować zaślepki w taki sposób, aby nie pozostawić odsłoniętych ostrych krawędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
   7. Jeśli runda zawodów odbywa się po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności, wymagane są sprawne światła przednie i tylne.
   8. Samochód musi posiadać dodatkowe światło STOP przód i tył w postaci taśmy LED zamontowanej na górnej krawędzi szyby i jej pełnej długości.
   9. Samochód musi posiadać kubełkowy fotel kierowcy.
    Wymagany jest fotel jednoczęściowy nie starszy niż 5 lat, w dobrym stanie technicznym montowany za pomocą profesjonalnych szyn montażowych.
    Zalecany jest fotel posiadający homologację FIA montowany za pomocą homologowanych przez FIA szyn montażowych.
   10. Fotel kierowcy musi być zamontowany na stałe, zabrania się stosowania szyn przesuwnych.
   11. Wszelkiego rodzaju wycieki płynów są niedopuszczalne.
  3. BEZPIECZEŃSTWO
   1. Samochód musi posiadać sprawną gaśnicę (min 2kg) zamocowaną na stałe w łatwo dostępnym miejscu.
   2. Samochód musi być wyposażony w sprawny, napełniony i odbezpieczony na czas trwania zawodów system gaśniczy (okres przejściowy – zalecane od 2019 / wymagane od 2020)
   3. Akumulator musi być zamocowany na stałe, klema „dodatnia” osłonięta.
   4. Wymagane jest aby pojazd posiadał centralny wyłącznik prądu, zamontowany według załącznika „J” (regulaminu technicznego FIA) – umożliwiający wyłączenie dopływu prądu także z zewnątrz pojazdu.
   5. Podczas zawodów, zarówno okno kierowcy, jak i pasażera, a także „szyberdach” muszą pozostać zamknięte.
   6. Dopuszcza się otwarcie okna kierowcy do połowy, jeśli samochód wyposażony jest w zapiętą, homologowaną siatkę ochronną okna.
   7. Jeśli seryjne drzwi zostały zmienione, wówczas należy zamontować klatkę bezpieczeństwa z „krzyżem” między słupkami bocznymi A i B.
   8. Samochód musi posiadać sześciopunktową klatkę bezpieczeństwa zbudowaną według załącznika „J” (regulaminu technicznego FIA) wyposażoną w otulinę wszędzie gdzie głowa/kask może mieć styczność z klatką bezpieczeństwa.
   9. Samochód musi posiadać hak holowniczy (lub ucho holownicze) z przodu i z tyłu. Musi być on umiejscowiony w sposób widoczny i łatwo dostępny.
   10. W czasie zawodów kierowcy muszą używać szelkowych pasów bezpieczeństwa 4- lub więcej punktowych z homologacją dopuszczenia do ruchu. Szerokość pasów po stronie kierowcy musi wynosić minimum 2 cale.
   11. Zastosowanie nie fabrycznej maski lub klapy bagażnika wymaga użycia zapinek bezpieczeństwa.
   12. Wszelkie krawędzie nie fabrycznych elementów, np. spoilerów, muszą być zaokrąglone. Kierownik techniczny lub Zespół Sędziów może zażądać zdemontowania zewnętrznych elementów nie fabrycznych, jeśli uzna, że mogą stworzyć zagrożenie.
   13. W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy lub pasażera.
   14. Zabrania się dociążania / zmiany rozkłady masy samochodu za pomocą dodatkowych obciążeń nie przytwierdzonych na stałe do karoserii.
   15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia korzystania z toru zawodnikowi, którego pojazd nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
   16. Pojazdy wyposażone w instalację podtlenku azotu (NOX) muszą posiadać system gaśniczy
   17. Na terenie trasy zawodów /starcie może przebywać tylko jeden mechanik zgłoszony przez zawodnika. Mechanik musi być ubrany w kombinezon mechanika oraz posiadać opaskę mechanika lub identyfikator upoważniający do wstępu.
  4. OZNAKOWANIE
   1. Zawodnik ma prawo do wyboru stałego numeru startowego w zakresie od 0 do 999 i jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia stałego numeru startowego na sezon 2019. O dostępności wybranego numeru decyduje kolejność zgłoszeń.
   2. Jeśli zawodnik nie wybrał numeru, Organizator przydzieli pierwszy wolny numer startowy podczas procesu rejestracji.
   3. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na samochodzie numeru startowego nadanego przez Organizatora we własnym zakresie, w ściśle określonym miejscu:Wymagane
    Wymiar krótszego boku numeru startowego nie może być mniejszy niż 15cm. Położenie numeru startowego na przedniej szybie w zależności od preferencji kierowcy skrajnie z lewej lub prawej strony szyby.Zalecane
   4. Blenda musi być naklejona od góry na przedniej szybie.
   5. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów w określonych przez organizatora miejscach na nadwoziu samochodu. Naklejki muszą tam pozostać przez cały czas trwania zawodów pod groźbą dyskwalifikacji.
   6. Naklejki sponsorów zawodów zostaną przekazane zawodnikom podczas rejestracji lub podczas badania technicznego.
   7. Każdy z zawodników może odstąpić od naklejania naklejek sponsorów zawodów w zamian za uiszczenie w biurze zawodów kary umownej w wysokości 1000 zł.
  5. NAPRAWY
   1. W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw i modyfikacji nie powodujących naruszenia Regulaminu.
   2. Naprawy i modyfikacje muszą zostać zakończone do momentu wywołania zawodnika na start.
   3. Jeżeli samochód ulegnie awarii w trakcie jednego z punktowanych przejazdów zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zespołowi Sędziów. Na usunięcie awarii ma 10 minut od momentu zgłoszenia.
   4. Zawodnik może posiadać jeden samochód zastępczy, który musi przejść badanie techniczne przed rozpoczęciem zawodów.
   5. Do dokonywania napraw i modyfikacji upoważnieni są zawodnik oraz zespół mechaników.
  6. WYMIANY OPON / ZMIANA CIŚNIENIA
   1. Zawodnik przejeżdża swoje przejazdy kwalifikacyjne na jednym komplecie ogumienia. Nie dopuszcza się zmiany opon podczas przejazdów kwalifikacyjnych.
   2. Podczas kwalifikacji zawodnik może dokonać zmiany ciśnienia powietrza w oponach. Zabroniona jest zmiana ciśnienia powietrza w oponach w obrębie strefy startowej tj. samochodzie stojącym na linii startowej.
   3. Podczas przejazdów w parach Top 32, każdą parę przejazdów zawodnik musi przejechać na jednym komplecie ogumienia.
   4. Jeżeli zespół sędziów zdecyduje o dogrywce wówczas przed przejazdami dogrywkowymi zawodnik ma prawo do zmiany opon.
   5. Podczas przejazdów w parach Top 32 zawodnik może dokonać zmiany ciśnienia powietrza w oponach. Zabroniona jest zmiana ciśnienia powietrza w oponach w obrębie strefy startowej tj. samochodzie stojącym na linii startowej.
   6. Zarówno podczas kwalifikacji jak i przejazdów w parach Top 32, zespół sędziów może zezwolić na zmianę opony uszkodzonej np w skutek wypadnięcia poza trasę lub kontaktu z samochodem innego zawodnika.
  7. ZMIANA SAMOCHODU / SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
   1. Każdy zawodnik podczas trwania kwalifikacji i przejazdów Top 32 może korzystać  tylko z jednego auta zastępczego
   2. Samochód zastępczy musi spełniać WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA oraz przejść badanie techniczne przed rozpoczęciem zawodów.
   3. Podczas trwania przejazdów kwalifikacyjnych zawodnik może zamienić auto tylko przed pierwszym przejazdem kwalifikacyjnym. Nie dopuszcza się zmiany samochodu podczas przejazdów kwalifikacyjnych, zawodnik zaczyna i kończy kwalifikacje tym samym samochodem.
   4. Podczas przejazdów w parach Top 32 zawodnik może zamienić auto tylko przed pierwszym przejazdem w danej parze. Nie dopuszcza się zmiany samochodu podczas przejazdów w danej parze, włączając w to przejazdy dogrywkowe.
 2. WYPOSAŻENIE KIEROWCY
  1. Kierowcy biorący udział w zawodach muszą posiadać jednoczęściowe kombinezony do motorsportu. (zabrania się stosowania kombinezonów malarskich, mechaników itp.)
  2. Wymagane rękawice do motorsportu.
  3. Zawodnicy muszą posiadać kask.
   Wymagane  Kask z homologacją dopuszczenia do ruchu ECE, który musi być założony na głowę i zapięty, dopóki samochód znajduje się na torze.
   Zalecane kask do motorsportu z homologacją FIA.
   Zabrania się stosowania kasków motocyklowych, motocrossowych, snowboardowych, rowerowych itp.).
 3. WYPOSAŻENIE STANOWISKA SERWISOWEGO
  1. Zawodnik na czas trwania zawodów obejmuje wyznaczony i wskazany przez Organizatora obszar w parku maszyn, przeznaczony na stanowisko serwisowe Zawodnika.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do ścisłego wskazania sposobu ustawienia stanowiska serwisowego.
  3. Zawodnik, mechanicy oraz obsługa są zobowiązani do utrzymania porządku w parku maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska serwisowego.
  4. Obowiązkiem uczestnika imprezy jest używanie mat ekologicznych chroniących grunt w miejscach serwisu pojazdów. Wymiary maty ekologicznej muszą być nie mniejsze niż długość i szerokość samochodu. Nie przestrzeganie tego obowiązku przez uczestnika imprezy jest zagrożone karą w wysokości 1000 zł. oraz usunięciem z zawodów.
  5. Jeśli zawodnik posiada samochód zastępczy, do chwili użycia musi on pozostać poza parkiem maszyn w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
  6. Po zakończeniu zawodów Zawodnik jest zobowiązany do zabrania zużytych opon (chyba, że przyjął je serwis wulkanizacyjny) i pozostawienia swojego stanowiska serwisowego w czystości i porządku. Odpady komunalne powinny być pozostawione w szczelnie zamkniętych workach na śmieci.
  7. W przypadku pozostawienia w parku maszyn opon lub nieczystości, Organizator ma prawo do do nałożenia na zawodnika kary porządkowej w wysokości do 1000zł.
  8. Za bezpieczeństwo i postępowanie mechanika oraz teamu odpowiada zawodnik.
  9. Stanowisko serwisowe w parku maszyn musi być wyposażone w sprawną gaśnicę proszkową o pojemności min. 4kg, umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu.
 4.  

§6
PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Zawody Drift Open w klasie Heroes odbywają się równolegle z zawodami Drift Open na zasadach zgodnych z określonymi w §6 Regulaminu Drift Open. Klasa Drift Open Heroes jest spójną częścią zawodów DRIFT OPEN.

§7
PUNKTACJA

 1. PUNKTACJA
  1. Zawodnik biorący udział w zawodach Drift Open zdobywają podczas każdej rundy zawodów dodatkowe, osobne punkty do klasyfikacji rundy Drift Open Heroes.
  2. Punkty do klasyfikacji Heroes przyznawane są na podstawie punktów przyznanych w klasyfikacji rundy Drift Open z pominięciem zawodników nie biorących udziału w zawodach klasyfikacji Heroes.
  3. Kierowcy, którzy w zawodach zajęli miejsca 1-32 otrzymują następującą ilość punktów:1 –18 punktów
   2 – 14 punktów
   3 – 12 punktów
   4 – 10 punktów
   5 – 8 punktów
   6 – 0 punktów
 2. KLASYFIKACJA GENERALNA DRIFT OPEN HEROES
  1. Kierowca jest sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej Drift Open Heroes jeżeli ukończył minimum jedną eliminację.
  2. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej uwzględniane są punkty ze wszystkich rund.
  3. Absencja na eliminacji uznawana jest za wynik zerowy.
  4. Zwycięzcą klasyfikacji końcowej Drift Open Heroes zostaje kierowca, który uzyska największą ilość punktów.
  5. W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach. W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open Heroes.
 3. PROTESTY
  1. Każdy zawodnik który wziął udział briefingu ma prawo do przedstawienia uwag dotyczących przeprowadzenia zawodów w formie oficjalnego protestu.
  2. Jeden protest dotyczyć może tylko jednego zawodnika/samochodu.
  3. Na zgłoszenie protestu zawodnicy mają 10 minut od chwili ogłoszenia wyniku przejazdu.
  4. Procedura protestu podzielona jest na dwa etapy:
   • wstępna ocena zasadności
   • rozpatrzenie protestu
  5. Etap pierwszy – wstępna ocena zasadności protestu.
   • Zawodnik osobiście komunikuje chęć zgłoszenia protestu Startowemu.
   • Zespół Sędziów opiniuje wstępną zasadności zgłoszenia.
   • W przypadku pozytywnej opinii, protest zostaje przyjęty do rozpatrzenia.
   • W przypadku negatywnej opinii, protest zostaje odrzucony, procedura zostaje zakończona i nie przysługuje od niej odwołanie.
   • Decyzję przekazuje zawodnikowi Startowy.
  6. Etap drugi – rozpatrzenie protestu.
   • W przypadku przyjęcia protestu, następuje proces jego rozpatrzenia.
   • Zawodnik składający protest ma prawo do osobistego złożenia wyjaśnień Zespołowi Sędziów.
   • Do wstępu na wieżę sędziowską dopuszczony jest tylko i wyłącznie zawodnik składający protest, wraz z opiekunem prawnym w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni. Obecność na wieży sędziowskiej lub próba wpłynięcia na Zespół Sędziów przez osoby postronne takie jak kibice, członkowie teamu czy rodziny, będzie skutkować automatycznym odrzuceniem protestu.
   • Po złożeniu wyjaśnień zawodnik opuszcza wieżę sędziowską, a Zespół Sędziów przystępuje do zbadania i rozpatrzenia protestu.
   • Zespołu Sędziów przekazuje decyzję Zawodnikowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Startowego.
  7. Od decyzji Zespołu Sędziów nie przysługuje odwołanie.
 4.  

§8
SESJA DRIFT TAXI

Nie obowiązuje

§9
ZEZWOLENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA, PRAWO DO WIZERUNKU

 1. Na organizację zawodów na drodze publicznej – organizator musi uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego terenowego organu administracji.
 2. Oprócz zezwolenia organizator musi posiadać pisemną zgodę właściciela terenu, na którym odbywają się zawody, jeżeli teren ten nie jest we władaniu organizatora.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania.
 4. Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zranienie lub uszkodzenie własności w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Każdy zawodnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiadać ubezpieczenie w zakresie NW (zalecane jest AC z ryzykiem sportowym).
 5. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się przytrafić zawodnikom lub ich pomocnikom i mechanikom podczas treningu i zawodów lub podczas przejazdu z miejsca parkowania na trasę i z powrotem. Zrzeczenie stosuje się do Nitro organizatora, różnych osób urzędowych oraz innych zawodników lub ich pomocników i mechaników.
 6. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku i podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie). Oświadcza również, że zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku i podobizn na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp. i przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników,
  2. wytwarzanie jakąkolwiek techniką kopii wizerunków i podobizn, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego,
  4. wprowadzanie do obrotu,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunków i podobizn i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  7. wymiana nośników, na których utrwalono wizerunki i podobizny oraz wprowadzanie zapisów wizerunków i podobizn do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików,
  8. wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach -“on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.),
  9. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
  10. wprowadzanie do obrotu nośników z zapisem wizerunku i podobizny (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu,
  11. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej i sieci telefonicznej,
  12. wydanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egz. z opisem i wykorzystaniem dla mat. prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób,
  13. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  14. wykorzystanie na stronach internetowych,
  15. udostępnianie w technologii wideo-na-żądanie i pay-per-view, wykorzystanie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych,
  16. publiczne udostępnianie wizerunku i podobizny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  17. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała,
  18. rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny,
  19. wykorzystanie wizerunku i podobizny do celów promocyjnych i reklamy DRIFT OPEN oraz innych podmiotów, jeśli Organizator uzna to za stosowne,
  20. komercyjne wykorzystanie wizerunku i podobizny w ramach Internetu,
  21. wykorzystanie wizerunku i podobizny w innych dziełach/utworach i przy okazji jakichkolwiek działań Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych,
  22. publiczne wyświetlanie i odtwarzanie.

§10
KARY PORZĄDKOWE

 1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, zasad bezpośrednio obowiązujących na zawodach lub stworzenia zagrożenia dla innych uczestników zawodów, Organizator ma prawo nałożyć na zawodnika następujące kary regulaminowe:
  1. upomnienie,
  2. kara pieniężna w wysokości ustalonej indywidualnie przez Organizatora, nie wyższa, niż 5000 zł,
  3. dyskwalifikacja i odebranie punktów uzyskanych w danej rundzie.
 2. Kary pieniężne przekazywane będą w formie darowizny na konto bankowe wybranego przez Organizatora Domu Dziecka.

§11
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator i kierownictwo zawodów nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, zawodników) w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania zawodów. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
 2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia biegów pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów.
 4. Szczegółowy harmonogram każdej eliminacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.driftopen.com.
 5. Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków na 48 godzin przed i w trakcie trwania zawodów.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 15 km/h na terenie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 7. Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów na parkingu i poruszaniu się pieszo wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
 8. Zawodnicy poruszający się pojazdami poza wyznaczonym torem, na którym odbywają się zawody, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 9. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia. Organizator, władze i kierownictwo zawodów nie odpowiadają za szkody spowodowane przez zawodników wobec osób trzecich, jak również nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych zawodników lub ich mienia.

 

REGULAMINY DRIFT OPEn

Regulamin ogólny zawodów Drift Open oraz regulaminy dla klasyfikacji Drift Open Street i Drift Open Heroes.
Poznaj wymogi techniczne dotyczące budowy  samochodu i wyposażenia stanowiska serwisowego i przebiegu zawodów poszczególnych klas Drift Open.